Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018

7 Ιουλίου 2018, Διεθνής Ημέρα των Συνεταιρισμών.


7 Ιουλίου 2018,
οι συνεταιριστές σε όλο τον κόσμο:
 Διεθνής Ημέρα των Συνεταιρισμών. #CoopsDay με το σύνθημα
«Βιώσιμες κοινωνίες μέσω του συνεργατισμού»
Βιώσιμες κοινωνίες είναι αυτές που αντικατοπτρίζουν τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά όρια στην ανάπτυξη.
Από τη φύση τους, οι συνεταιρισμοί διαδραματίζουν έναν τριπλό ρόλο:
• Ως οικονομικοί φορείς δημιουργούν ευκαιρίες για θέσεις εργασίας, πόρους και την απόκτηση εισοδήματος
• Ως επιχειρήσεις με κοινωνικούς στόχους που εστιάζουν στους ανθρώπους, συμβάλλουν στην κοινωνική ισότητα και δικαιοσύνη
• Ως δημοκρατικοί θεσμοί, οι οποίοι ελέγχονται από τα μέλη τους, διαδραματίζουν ηγετικό ρόλο στην κοινωνία και στις τοπικές κοινότητες.

Ελλάδα:
δεν υπάρχει ένα ενιαίο θεσμικό πλαίσιο,
αλλά αντιθέτως, ένα πλήθος ειδικών νόμων, που διέπουν τις επιμέρους κατηγορίες συνεταιρισμών, με προσθήκη νέων νομοθετημάτων ανά τακτά χρονικά διαστήματα,
ο κατακερματισμός αυτός ΔΕΝ είναι δικαιολογημένος, καθώς
οι ειδικοί συνεταιριστικοί νόμοι έχουν κοινή δομή και παρεμφερείς διατάξεις ως
προς βασικά λειτουργικά και οργανωτικά ζητήματα (όπως π.χ.
ως προς τη διαδικασία σύστασής τους, τα όργανα διοίκησής τους και
τους λόγους λύσης τους).