Τρίτη, 18 Μαρτίου 2014

Τετάρτη 19 Μαρτίου

                  Φ ι λ α δ ε λ φ ί α  =  Σ υ ν Ε ρ γ α σ ί α
           Τετάρτη 19 Μαρτίου,
                   "Α Γ Ο Ρ Α Ζ Ο Υ Μ Ε - Ο Μ Α Δ Ι Κ Α": 

·       Πατάτες 0.40/κιλό
·       Σουπιές 5.5€/κιλό
·       Φασόλια πλακέ 2.5€/κιλό και
·       γίγαντες 3.5€/κιλό
·       Μέλι 7€/κιλό
·       Ρύζι 1€/κιλό 

ΩΡΑ
- 10:00, Κων/νου Κανάρη 15
- 11:00, Σισμανόγλειο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ΑΠΕΝΑΝΤΙ
- 13:00, μετά τις γραμμές παλιά Οδό Ξάνθης 

 Π Α Ρ Α Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε
 δώστε
 προ-Παραγγελίες
 ο παραγωγός χρειάζεται να γνωρίζει πόσοι τον ΘΕΛΟΥΜΕ 

 για τις προ-Παραγγελίες σας, σχόλια, προτάσεις:
6972803376
6983518008
6972864989
στείλτε μέϊλ :
ή ΕΛΑΤΕ στην
 Κων/νου Κανάρη 15

Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2014

Κοστολόγηση πριν την Τιμολόγηση - Δίκαιες Τιμές, Μείωση της ρύπανσης

Η Κοστολόγηση Παραγωγής να προηγείται της Τιμολόγησης
- Ο υπολογισμός του κόστους παραγωγής αποτελεί σημαντικό οικονομικό δείκτη της επιχειρηματικής προσπάθειας, αφού πληροφορεί τον παραγωγό για τη τιμή που μπορεί να πωλήσει το προϊόν του, "ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ", ώστε να εξασφαλίσει ένα λογικό κέρδος από την επαγγελματική απασχόληση του στη γεωργία, αλλά και για την αντιμετώπιση των κινδύνων από δυσμενείς φυσικές και οικονομικές συνθήκες.
- Ακόμη, με δεδομένο το κόστος παραγωγής ανά μονάδα προϊόντος, ο παραγωγός εξασφαλίζει ή όχι την ανταγωνιστικότητα του προϊόντος του στην αγορά, ανάλογα με το αν το κόστος είναι χαμηλό ή υψηλό.
- Έτσι, μπορεί να διακρίνει τα περιθώρια που τυχόν έχει ώστε να πωλήσει το προϊόν του σε χαμηλότερη τιμή από άλλους παραγωγούς, χωρίς να μεταβάλλει την ποιότητα.
- Επιπρόσθετα, γνωρίζοντας το κόστος παραγωγής και τα στοιχεία που το συνθέτουν, ο παραγωγός μπορεί να λάβει επιχειρηματικές αποφάσεις για τη μείωση του, προκειμένου να διασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα και κερδοφορία της επιχειρηματικής του προσπάθειας.
- Η σωστότερη χρήση των εισροών μπορεί να οδηγήσει στη μεγιστοποίηση του οικονομικού οφέλους για τον παραγωγό.
- Το όφελος έρχεται από την μείωση των εισροών (όλων των εργασιών και εφοδίων, για κάθε αγροτεμάχιο) ή/και από την επίτευξη καλύτερων αποδόσεων. 
 • ΕδαφοΑνάλυση,
 • Ανάλυση νερού άρδευσης,
 • φυλλοδιαγνωστική,
 • Ρίπερ, Σχίσιμο υποεπιφανειακού στρώματος της φυτικής γης ΚΑΤΩ των λοιπών χαλαρών εδαφών, "ταμπάνι",
 • εκρίζωση, εκθάμνωση και κοπή κάθε είδους δένδρων, κορμών, ριζών, στρώματα της φυτικής γης,
 • σπάσιμο ή απομάκρυνση πετρών,
 • Όργωμα,
 • ισοπέδωμα,
 • σαμαράκια,
 • εμπλουτισμός,λίπανση,...
 • ενσωμάτωση,
 • σβωλοκόπτης,
 • σβάρνισμα,
 • σπορά,
 • εδαφοκάλυψη,
 • ζιζανιοκτονία,
 • μεταφύτευση, φύτεμα,
 • ράντισμα, ψεκασμοί, σκαλιστήρι, βλαστολόγηση,
 • πότισμα,
 • κορφολόγηση,
 • εμβολιασμοί,
 • αραίωση,
 • θερισμός, αλώνισμα, συγκομιδή, παραγωγής
 • μεταφορά, προϊόντων
 • διαλογή, συσκευασία,
 • αποθήκευση,
 • συντήρηση,
 • έκθεση,άδεια πλανόδιου, λαϊκής, στασίμου,
 • συνεργασίες, συνεργατισμός, εντοπισμός πελατών, αγοραστών,
 • διαπραγμάτευση,
 • μεταφορά-διανομή,
Γίνεται;
ΠΡΕΠΕΙ να γίνεται η αναλυτική Καταγραφή και υπολογισμός όλων των ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ που ΔΑΝΕΙΖΟΜΑΣΤΕ-ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ, καλλιεργητικά δάνεια, βερεσέδια, αγορές επί πιστώσει, ίδια κεφάλαια, για να μπούμε να ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΟΥΜΕ στη συγκεκριμένη καλλιέργεια.

Γίνεται;
ΠΡΕΠΕΙ να γίνεται η αναλυτική Απογραφή και υπολογισμός ΟΛΟΥ του εξοπλισμού, ασφάλισης, αναλωσίμων, ανταλλακτικών, καυσίμων, που χρησιμοποιούμε, για να μπούμε να ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΟΥΜΕ στη συγκεκριμένη καλλιέργεια.
 
Γίνεται;
ΠΡΕΠΕΙ να γίνεται η αναλυτική Καταγραφή και υπολογισμός όλων ΧΕΡΙΩΝ-μεροκάμματων-αμοιβών-ασφαλίσεων που είναι απαραίτητα για να μπούμε να ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΟΥΜΕ στη συγκεκριμένη καλλιέργεια.
 
Γίνεται;
ΠΡΕΠΕΙ να γίνεται η αναλυτική καταγραφή όλων των εφοδίων που εισάγονται στην εκμετάλλευση, "ΕΙΣΡΟΕΣ", εκτός ζωοτροφών και κτηνιατρικών φαρμάκων, καθώς και των στοιχείων των προμηθευτών. Του τρόπου πληρωμής που συμφωνήθηκε, του τρόπου εξόφλησης. Το κόστος το έξοδο.
 
Καταχωρούνται;
ΠΡΕΠΕΙ να καταχωρούνται όλες οι γεωργικές εργασίες αναλυτικά για κάθε αγροτεμάχιο της εκμετάλλευσης. Το κόστος το έξοδο.
 
Γίνεται;
ΠΡΕΠΕΙ να γίνεται η αναλυτική καταγραφή όλων των ποσοτήτων παραγόμενων προϊόντων που εξέρχονται από την εκμετάλλευση για κάθε αγροτεμάχιο της εκμετάλλευσης. Το κόστος το έξοδο.
 
Γίνεται;
ΠΡΕΠΕΙ να γίνεται η αναλυτική καταγραφή όλων και τα στοιχεία των αποδεκτών τους (αγοραστών). Του τρόπου πληρωμής που συμφωνήθηκε, του τρόπου είσπραξης τελικά.
Αυτό είναι Κ Ο Σ Τ Ο Λ Ο Γ Η Σ Η.
 
Γίνεται;
ΠΡΕΠΕΙ να γίνεται εκτίμηση της αξίας του εδάφους, εκτίμηση της αξίας εγγείων βελτιώσεων, εκτίμηση της αξίας των μηχανημάτων, εκτίμηση της αξίας των προμηθειών και των βιολογικών προϊόντων, εκτίμηση της αξίας περισσότερων κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων, εκτίμηση της αξίας ολοκλήρου της γεωργικής εκμετάλλευσης.
 
Και αφού γίνει συνυπολογισμός όλων των προηγούμενων και ΕΡΕΥΝΑ αγοράς και ανταγωνισμού, εποχικότητας, ποιότητας, ποικιλιών...
Μ Ε Τ Α, πρέπει να γίνεται η Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Η Σ Η ανά κιλό κλπ.
 
Μείωση Κόστους Παραγωγής - Μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος.
 
Η Φιλαδελφία παρακινεί προμηθευτές και υποψήφιους προμηθευτές της, μέλη της, ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ
 • για την αναλυτική κοστολόγηση (καταγραφή όλων των εργασιών και εφοδίων, για κάθε αγροτεμάχιο) της παραγωγικής διαδικασίας,
 • για την διενέργεια των βασικών αναλύσεων των εδαφών, φυτών και νερών άρδευσης που είναι απαραίτητες ΠΡΙΝ τη διαμόρφωση πρότασης λίπανσης των εδαφών και των αναπτυσσόμενων σε αυτά καλλιεργειών και τη δημιουργία βάσης δεδομένων με δεδομένα εδαφών, φυτών και νερών.
 • για την τήρηση Ορθών Αγροτικών Πρακτικών
 Πιο συγκεκριμένα η Φιλαδελφία ανέλαβε να διαθέσει τη ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ διάχυσης ενημέρωσης που διαθέτει, για τις απαιτούμενες μετρήσεις και δειγματοληψίες ώστε να ΜΕΙΩΘΕΙ το κόστος, μέσω της συγκέντρωσης-δημιουργίας ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ παραγωγών.
Η ανάλυση του εδάφους προσδιορίζει την σχετική γονιμότητα.
 • ΕδαφοΑνάλυση,
 • Ανάλυση νερού άρδευσης,
 • φυλλοδιαγνωστική,
 Διενέργεια των βασικών αναλύσεων των εδαφών, φυτών και νερών άρδευσης, είναι απαραίτητες ΠΡΙΝ τη διαμόρφωση πρότασης λίπανσης των εδαφών και των αναπτυσσόμενων σε αυτά καλλιεργειών.
 
ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ τι ρίχνουμε στο ΕΔΑΦΟΣ...
κοστίζει και... θα το φάμε κάποια στιγμή ! ! !
Μείωση Κόστους Παραγωγής - Μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος.
 
Σχεδιάζουμε πρόταση σύστασης συνεργατικής ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ που να εκπαιδεύει τα μέλη της σε θέματα
 • κοστολόγησης παραγωγής,
 • δειγματοληψίας εδαφών, φυτών, και νερών και
 • να προτείνει με βάση τα αποτελέσματα των αναλύσεων των εδαφών, φυτών και νερών καθώς και τα υπάρχοντα δεδομένα των εδαφολογικών μελετών των περιοχών μελέτης, τις ενδεδειγμένες λιπάνσεις των καλλιεργειών, τις βέλτιστες-κατάλληλες καλλιέργειες και καλλιεργητικές μεθόδους.
Π.χ. με τη χρήση του Κινητού Εργαστηρίου της ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ παραγωγών, οι αναλύσεις πραγματοποιούνται γρηγορότερα και πολύ οικονομικότερα σε σύγκριση με το εργαστήριο.
- Μία εδαφολογική ανάλυση είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει ο αγρότης πριν προβεί στην σπορά της νέας χρονιάς.
- Με αυτό τον τρόπο συμβάλλουμε στην ορθολογικότερη χρήση των εισροών που δέχεται η καλλιέργεια όπως επίσης και στη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος.
- Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η ακριβής καταγραφή των θρεπτικών στοιχείων που υπάρχουν στον αγρό καθώς και η αφομοιωσιμότητά τους.
- Ως αποτέλεσμα, μπορεί να καθορισθεί η ακριβής λίπανση των καλλιεργειών, μία πληροφορία που θα βοηθήσει τα μέλη της ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ παραγωγών, να αυξήσουν τις αποδόσεις των καλλιεργειών τους και να μειώσουν το κόστος παραγωγής τους.
 
- Κ ό σ τ ο ς Παραγωγής
- Κ ο σ τ ο λ ό γ η σ η
- Τ ι μ ο λ ό γ η σ η
- Δίκαιο εμπόριο, δίκαια τιμή
- Short Food Supply Chain
- Διαπραγμάτευση
 
α) Έδαφος
Υπολογίζεται το πραγματικό καταβαλλόμενο ενοίκιο για ενοικίαση ξένου εδάφους και τεκμαρτό ενοίκιο για ιδιόκτητο έδαφος.
β) Εργασία
Για την ξένη εργασία υπολογίζεται η αμοιβή που καταβάλλεται, ενώ για τον παραγωγό και τα μέλη της οικογένειάς του υπολογίζεται τεκμαρτή αμοιβή, παρόλο που δεν αποτελεί πραγματική χρηματική δαπάνη.
γ) Κεφάλαιο
Το κεφάλαιο διακρίνεται σε μεταβλητό ή κυκλοφοριακό και σε σταθερό ή πάγιο ή μόνιμο. 
 • Το μεταβλητό κεφάλαιο αφορά τις δαπάνες που χρησιμοποιούνται μια φορά στην παραγωγική διαδικασία (π.χ. σπόροι, λιπάσματα, ζωοτροφές κ.λπ.), καθώς και το τόκο τους για το χρονικό διάστημα της χρήσης τους. Οι δαπάνες αυτές μεταβάλλονται ανάλογα με την παραγόμενη ποσότητα του προϊόντος.
 • Το σταθερό κεφάλαιο χρησιμοποιείται πολλές φορές και δεν μεταβάλλεται με τη μεταβολή της ποσότητας του παραγόμενου προϊόντος. Είναι το σύνολο των ετήσιων σταθερών δαπανών (π.χ. για μηχανήματα, κτίσματα, πολυετείς φυτείες, παραγωγικά ζώα κ.λπ.), στις οποίες υπολογίζεται απόσβεση, συντήρηση, ασφάλιστρα και τόκος. 
Φ ι λ α δ ε λ φ ί α
"Α Γ Ο Ρ Α Ζ Ο Υ Μ Ε - Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ι Κ Α"
ομάδα αλληλέγγυας αγοράς
KOINOTHTA ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Short Food Supply Chain
Ροδόπη, Γαστρονομικός Προορισμός
email : philadelpheia@gmail.com
Κων/νου Κανάρη 15
69100 Κομοτηνή
6932302172
 
Είμαστε ενεργοί πολίτες που με συνεργασία, σύστημα και προσεκτικά, ενεργούμε, για την δημιουργία συνείδησης συνεργασίας, προσφοράς και αλληλεγγύης στον τόπο μας. 
Πρόκειται για ένα διαφορετικό τρόπο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, που επικεντρώνεται στην ανθρώπινη ανάγκη, και όχι στην ανθρώπινη απληστία, τον ευδαιμονισμό.
Συνεπείς στις Αρχές και Αξίες που διέπουν τα καταστατικά και την λειτουργία των Συνεργατικών Επιχειρήσεων Διεθνώς.

 

Δώστε λίγη πληροφόρηση στους φίλους σας, κακό δεν κάνει...
Παρακαλούμε
• Προωθήστε • Κοινοποιήστε • Ενημερώστε •
 


Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2014

Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014

Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014
Φ ι λ α δ ε λ φ ί α
"Α Γ Ο Ρ Α Ζ Ο Υ Μ Ε - Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ι Κ Α"

ΩΡΑ
- 10:30 Σισμανόγλειο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΠΕΝΑΝΤΙ
- 13:00 I.N. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΑ (φρούριο)
- 15:00 Σισμανόγλειο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΠΕΝΑΝΤΙ
- 16:30 μετά τις γραμμές παλιά Οδό Ξάνθης


 
"ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ",
Ελαιόλαδο ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟ Μάκρης, 18€/5λιτρο
Πατάτες 0.40€/κιλό
Φασόλια 2€/κιλό
Μέλι ανθέων+πεύκου 7€/κιλό
Χαρτικά πολυτελείας 2.20€/κιλό (υγείας, κουζίνας, χαρτοπετσέτα)

Φ ι λ α δ ε λ φ ί α
"Α Γ Ο Ρ Α Ζ Ο Υ Μ Ε - Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ι Κ Α"

ομάδα αλληλέγγυας αγοράς
KOINOTHTA ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Short Food Supply Chain
Ροδόπη, Γαστρονομικός Προορισμός
http://philadelpheia.blogspot.gr/
email : philadelpheia@gmail.com
Κων/νου Κανάρη 15
69100 Κομοτηνή

Δώστε λίγη πληροφόρηση στους φίλους σας, κακό δεν κάνει...
Παρακαλούμε
• Προωθήστε • Κοινοποιήστε • Ενημερώστε •
 
 

Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2014

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΧΕΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ - Συγκομιδής

Η Φιλαδελφία ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του συνεργάτη της - Παραγωγού για ανακοίνωση ΖΗΤΗΣΗΣ χεριών συγκομιδής ΛΕΒΑΝΤΑΣ
θα ενημερωθείτε 
Αφήστε όνομα τηλέφωνο, θα επικοινωνήσει....10 με 15 μέρες πριν η συγκομιδή να αρχίσει

ΧΕΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ τοπικής ΛΕΒΑΝΤΑΣ
πιστοποιημένης
Ζ Η Τ Ο Υ Ν Τ Α Ι   από παραγωγό μας
επ΄αμοιβή ΗΜΕΡΗΣΙΑ
(μεροκάματα)
...
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΛΕΒΑΝΤΑΣ
Η συλλογή πραγματοποιείται με δρεπάνια ή κλαδευτήρια ή με ειδικές μηχανές συλλογής λεβάντας, πραγματοποιείται στο στάδιο της πλήρους άνθησης όταν προορίζονται για παραγωγή αιθέριου ελαίου, ξεκινά νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα.
Αν η συλλογή καθυστερήσει χρονικά, παρατηρείται ελάττωση του οξικού λιναλυλεστέρα, ενώ αν γίνει νωρίς περιορίζεται η απόδοση σε αιθέριο έλαιο.

Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΒΑΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ
Το αιθέριο έλαιο της λεβάντας χρησιμοποιείται στη βιομηχανία τροφίμων, όπως σε ποτά, παγωτά, στην κοσμετολογία, στην αρωματοποιία, στη σαπωνοποιία και στον αρωματισμό χώρων. Πρόσφατα, η αρωματοθεραπεία έγινε πολύ δημοφιλής, όπου το αιθέριο έλαιο της λεβάντας χρησιμοποιείται ως μυοχαλαρωτικό.

Επίσης, χρησιμοποιείται για την προστασία των ρούχων από τον σκόρο. Έχουν αναφερθεί πολλές θεραπευτικές δράσεις της, όπως ηρεμιστική, σπασμολυτική, αντι-ιική, τοπική αναισθητική και αντιβακτηριδιακή. Το αιθέριο έλαιο έχει αντιοξειδωτική δράση και μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας αδιάλυτο στο δέρμα σε αντίθεση με άλλα αιθέρια έλαια.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΛΕΒΑΝΤΑΣ
Η αποξηραμένη λεβάντα που προέρχεται από βιολογική καλλιέργεια φθάνει να πωλείται στην εγχώρια αγορά έως 11,5 ευρώ το κιλό, ενώ στις αγορές του εξωτερικού οι τιμές πώλησης είναι σημαντικά υψηλότερες, όταν πληρούνται τα ποιοτικά κριτήρια.

Η απόδοση σε χλωρό βάρος τον πρώτο χρόνο είναι 50-100 κιλά ανά στρέμμα, τον δεύτερο 200-250 κιλά ανά στρέμμα και τον τρίτο 300-350 κιλά ανά στρέμμα. Πλήρη παραγωγή πραγματοποιείται τον τέταρτο χρόνο (400-500 κιλά ανά στρέμμα), ενώ αν γίνει συλλογή μόνο της ταξιανθίας η απόδοση σε ξηρό βάρος κυμαίνεται στα 35-45 κιλά ανά στρέμμα. Η δε διαφορά ανάμεσα στη βιολογική και συμβατική καλλιέργεια λεβάντας, γίνεται αντιληπτή σε επίπεδο τιμής πώλησης καθώς ότι ενώ η τιμή της βιολογικής λεβάντας φτάνει τα 11,5 ευρώ, η τιμή της "συμβατικής" αποξηραμένης λεβάντας δεν υπερβαίνει τα 3,5 ευρώ το κιλό.

Σας ευχαριστούμε για την κοινοποίηση.

Φ ι λ α δ ε λ φ ί α

"Α Γ Ο Ρ Α Ζ Ο Υ Μ Ε - Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ι Κ Α"
ομάδα αλληλέγγυας αγοράς
KOINOTHTA ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Short Food Supply Chain
Ροδόπη, Γαστρονομικός Προορισμός
http://philadelpheia.blogspot.gr/
email : philadelpheia@gmail.com
Κων/νου Κανάρη 15
69100 Κομοτηνή

Είμαστε ενεργοί πολίτες που με συνεργασία, σύστημα και προσεκτικά, ενεργούμε, για την δημιουργία συνείδησης συνεργασίας, προσφοράς και αλληλεγγύης στον τόπο μας.
Πρόκειται για ένα διαφορετικό τρόπο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, που επικεντρώνεται στην ανθρώπινη ανάγκη, και όχι στην ανθρώπινη απληστία, τον ευδαιμονισμό.
Συνεπείς στις Αρχές και Αξίες που διέπουν τα καταστατικά και την λειτουργία των Συνεργατικών Επιχειρήσεων Διεθνώς.
 


 

Τρίτη, 4 Μαρτίου 2014

Έρευνα τιμών Σαρακοστιανών

Φυσικά, είναι γνωστό ότι η υψηλότερη τιμή δε σημαίνει, απαραίτητα και καλύτερη ποιότητα.

Οι οικογένειες, τα νοικοκυριά πρέπει:
1. Να ερευνούμε, πριν αγοράσουμε.
2. Να αποφεύγουμε τους πλανόδιους πωλητές, για αγορές προϊόντων.
3. Να αποφεύγουμε τις υπερβολές στις ποσότητες, που αγοράζουμε.
4. Να χρησιμοποιούμε τις γνώσεις, τις αισθήσεις και την παρατηρητικότητά μας και να επιλέγουμε κατάστημα της εμπιστοσύνης μας, για να πετύχουμε την «ελάχιστη» προστασία της υγείας μας και της τσέπης μας.
5. Να ενημερώνουμε τη Φιλαδελφία, όποιο πρόβλημα διαπιστώνουμε, για να μην το ξαναβρούμε μπροστά μας.

Δεν αγοράζουμε προϊόντα που αυξήθηκαν οι τιμές τους εν μέσω κρίσης.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. - Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών ενημερώνει τους καταναλωτές, για τη σημαντική διακύμανση των τιμών των τροφίμων, που κοσμούν το σαρακοστιανό τραπέζι. Φυσικά, είναι γνωστό ότι η υψηλότερη τιμή δε σημαίνει, απαραίτητα και καλύτερη ποιότητα.

 
13/3/13
27/2/14
Ποσοστά Μεταβολής %
 
Από
Έως
Από
Έως
Από
Έως
Καλαμάρια
9,99
18,00
12,00
19,00
20,12
5,56
Χταπόδι
9,99
15,00
9,99
15,00
0,00
0,00
Σουπιές
6,98
12,00
7,98
10,00
14,33
-16,67
Μύδια συσκ. 500gr
5,00
6,00
4,00
6,00
-20,00
0,00
Γαρίδες Μεγάλες
25,00
38,00
15,00
35,00
-40,00
-7,89
Γαρίδες Μικρές
5,99
12,00
7,99
12,00
33,39
0,00
Καραβίδες
14,00
36,00
14,00
36,00
0,00
0,00
Κυδώνια
14,00
14,00
14,00
14,00
0,00
0,00
Γυαλιστερές
14,00
14,00
14,00
14,00
0,00
0,00
Ταραμάς (kg)
3,80
6,50
2,54
5,90
-33,16
-9,23
Μελιτζανοσαλάτα (kg)
3,50
7,00
3,31
7,00
-5,43
0,00
Τουρσί Διάφορα (kg)
1,50
3,50
2,00
4,90
33,33
40,00
Πιπεράκι Τουρσί (kg)
2,00
3,50
2,50
3,90
25,00
11,43
Ελιές Καλαμών (kg)
5,60
8,00
5,80
7,80
3,57
-2,50
Χαλβάς (kg)
4,85
10,60
4,98
10,58
2,68
-0,19
 
126,20
204,10
120,09
201,08
-4,84
-1,48


Φ ι λ α δ ε λ φ ί α
"Α Γ Ο Ρ Α Ζ Ο Υ Μ Ε - Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ι Κ Α"
ομάδα αλληλέγγυας αγοράς
KOINOTHTA ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Short Food Supply Chain
Ροδόπη, Γαστρονομικός Προορισμός
http://philadelpheia.blogspot.gr/
email : philadelpheia@gmail.com
Κων/νου Κανάρη 15
69100 Κομοτηνή


Κάθε βιταμίνη, μέταλλο, η πρωτεΐνη, το ασβέστιο, το σίδηρο, το κάλιο, όλες οι βιταμίνες της ομάδας Β, έχουν μια αρχική πηγή και αυτή, δεν είναι τα ζώα.

- ασβέστιο : Αμύγδαλα, ταχίνι, πράσινα φυλλώδη λαχανικά, μαϊντανός: Αμύγδαλα, ταχίνι, πράσινα φυλλώδη λαχανικά, μαϊντανός,, μπρόκολο, σύκα, μπρόκολο, σύκα.
- Ο σίδηρος είναι άφθονος στις φυτικές τροφές. Πίνε ένα ποτήρι χυμό ώριμου πορτοκαλιού με το γεύμα για να βοηθήσεις το σώμα σου να με το γεύμα για να βοηθήσεις το σώμα σου να απορροφήσει το σίδηρο ακόμα πιο αποτελεσματικά. Το σουσάμι, ο ηλιόσπορος, τα φασόλια, οι φακές, το σπανάκι ο ηλιόσπορος, το λάχανο, το μαϊντανό, τα πλήρη δημητριακά, το φύτρο σταριού, τα δαμάσκηνα, οι χουρμάδες, τα δαμάσκηνα, οι χουρμάδες,, το κεχρί, η μελάσα.
- τα ωμέγα 3: Τα φυτικά έλαια όπως λινέλαιο και ελαιόλαδο, οι ξηροί καρποί (ειδικά τα καρύδια, τα αμύγδαλα και τα φουντούκια), τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά και αβοκάντο.
- βιταμίνη Β12: το εκχύλισμα μαγιάς (Marmite), ο κομπούχα (kombucha), σπιρουλίνα, τα φύκια, οι τροφές που έχουνε υποστεί ζύμωση.- Όλες οι πρωτεΐνες αποτελούνται από αμινοξέα (αυτά τη συνθέτουν.

Κάθε φυτό ή ζώο συνθέτει τις πρωτεΐνες που χρειάζεται.
Τα φυτά συνθέτουν αμινοξέα από τον αέρα, το χώμα και το νερό, ενώ τα ζώα εξαρτώνται από τις φυτικές πρωτεΐνες:
- άμεσα τρώγοντας κατευθείαν τα φυτά ή
- έμμεσα, τρώγοντας άλλα ζώα που έχουν φάει φυτά.

Η ζωική πρωτεΐνη είναι το πιο ακριβό συστατικό τροφής στον κόσμο!
- Η καλύτερη πηγή πρωτεΐνης είναι οι ανάλατοι ωμοί ξηροί καρποί και σπόροι.
Στην ωμή μορφή όλα ένζυμα είναι ανέπαφα και τα είναι ανέπαφα και τα αμινοξέα δεν έχουν χάσει τη θρεπτική τους αξία και περιέχουν όλες τις βιταμίνες, τα μέταλλα, τους υδατάνθρακες.
- Τα φρούτα και λαχανικά έχουν μικρότερες ποσότητες πρωτεϊνών. Αυτές οι πρωτεΐνες είναι μεγάλης βιολογικής αξίας και δεν περιέχουν τις τοξίνες των ζωικών προϊόντων.
- Ψευδάργυρος. Τα επίπεδα ψευδάργυρου είναι φυσιολογικά στους φυτοφάγους. ADΑ *
- Καταπολέμηση ασθενειών. Οι φυτοφάγοι έχουν πολύ λιγότερα ποσοστά παχυσαρκίας, στεφανιαίας καρδιακής νόσου, υψηλής αρτηριακής πίεσης, καρκίνων, χολόλιθου και εντερικών ασθενειών.
- Αντιοξειδωτικές ουσίες. Οι αντιοξειδωτικές ουσίες προφυλάσσουν από περισσότερες από 60 ασθένειες και τις βρίσκουμε σε μεγαλύτερο βαθμό στα φρούτα και τα λαχανικά.

  Είμαστε ενεργοί πολίτες που με συνεργασία, σύστημα και προσεκτικά, ενεργούμε, για την δημιουργία συνείδησης συνεργασίας, προσφοράς και αλληλεγγύης στον τόπο μας.  
Πρόκειται για ένα διαφορετικό τρόπο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, που επικεντρώνεται στην ανθρώπινη ανάγκη, και όχι στην ανθρώπινη απληστία, τον ευδαιμονισμό.
Συνεπείς στις Αρχές και Αξίες που διέπουν τα καταστατικά και την λειτουργία των Συνεργατικών Επιχειρήσεων Διεθνώς.

 
Van Gogh, Blossoming Almond Branch in a Glass, early March 1888. Oil on canvas, 24 x 19 cm.Van Gogh Museum, Amsterdam.