Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2014

Κοστολόγηση πριν την Τιμολόγηση - Δίκαιες Τιμές, Μείωση της ρύπανσης

Η Κοστολόγηση Παραγωγής να προηγείται της Τιμολόγησης
- Ο υπολογισμός του κόστους παραγωγής αποτελεί σημαντικό οικονομικό δείκτη της επιχειρηματικής προσπάθειας, αφού πληροφορεί τον παραγωγό για τη τιμή που μπορεί να πωλήσει το προϊόν του, "ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ", ώστε να εξασφαλίσει ένα λογικό κέρδος από την επαγγελματική απασχόληση του στη γεωργία, αλλά και για την αντιμετώπιση των κινδύνων από δυσμενείς φυσικές και οικονομικές συνθήκες.
- Ακόμη, με δεδομένο το κόστος παραγωγής ανά μονάδα προϊόντος, ο παραγωγός εξασφαλίζει ή όχι την ανταγωνιστικότητα του προϊόντος του στην αγορά, ανάλογα με το αν το κόστος είναι χαμηλό ή υψηλό.
- Έτσι, μπορεί να διακρίνει τα περιθώρια που τυχόν έχει ώστε να πωλήσει το προϊόν του σε χαμηλότερη τιμή από άλλους παραγωγούς, χωρίς να μεταβάλλει την ποιότητα.
- Επιπρόσθετα, γνωρίζοντας το κόστος παραγωγής και τα στοιχεία που το συνθέτουν, ο παραγωγός μπορεί να λάβει επιχειρηματικές αποφάσεις για τη μείωση του, προκειμένου να διασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα και κερδοφορία της επιχειρηματικής του προσπάθειας.
- Η σωστότερη χρήση των εισροών μπορεί να οδηγήσει στη μεγιστοποίηση του οικονομικού οφέλους για τον παραγωγό.
- Το όφελος έρχεται από την μείωση των εισροών (όλων των εργασιών και εφοδίων, για κάθε αγροτεμάχιο) ή/και από την επίτευξη καλύτερων αποδόσεων. 
 • ΕδαφοΑνάλυση,
 • Ανάλυση νερού άρδευσης,
 • φυλλοδιαγνωστική,
 • Ρίπερ, Σχίσιμο υποεπιφανειακού στρώματος της φυτικής γης ΚΑΤΩ των λοιπών χαλαρών εδαφών, "ταμπάνι",
 • εκρίζωση, εκθάμνωση και κοπή κάθε είδους δένδρων, κορμών, ριζών, στρώματα της φυτικής γης,
 • σπάσιμο ή απομάκρυνση πετρών,
 • Όργωμα,
 • ισοπέδωμα,
 • σαμαράκια,
 • εμπλουτισμός,λίπανση,...
 • ενσωμάτωση,
 • σβωλοκόπτης,
 • σβάρνισμα,
 • σπορά,
 • εδαφοκάλυψη,
 • ζιζανιοκτονία,
 • μεταφύτευση, φύτεμα,
 • ράντισμα, ψεκασμοί, σκαλιστήρι, βλαστολόγηση,
 • πότισμα,
 • κορφολόγηση,
 • εμβολιασμοί,
 • αραίωση,
 • θερισμός, αλώνισμα, συγκομιδή, παραγωγής
 • μεταφορά, προϊόντων
 • διαλογή, συσκευασία,
 • αποθήκευση,
 • συντήρηση,
 • έκθεση,άδεια πλανόδιου, λαϊκής, στασίμου,
 • συνεργασίες, συνεργατισμός, εντοπισμός πελατών, αγοραστών,
 • διαπραγμάτευση,
 • μεταφορά-διανομή,
Γίνεται;
ΠΡΕΠΕΙ να γίνεται η αναλυτική Καταγραφή και υπολογισμός όλων των ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ που ΔΑΝΕΙΖΟΜΑΣΤΕ-ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ, καλλιεργητικά δάνεια, βερεσέδια, αγορές επί πιστώσει, ίδια κεφάλαια, για να μπούμε να ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΟΥΜΕ στη συγκεκριμένη καλλιέργεια.

Γίνεται;
ΠΡΕΠΕΙ να γίνεται η αναλυτική Απογραφή και υπολογισμός ΟΛΟΥ του εξοπλισμού, ασφάλισης, αναλωσίμων, ανταλλακτικών, καυσίμων, που χρησιμοποιούμε, για να μπούμε να ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΟΥΜΕ στη συγκεκριμένη καλλιέργεια.
 
Γίνεται;
ΠΡΕΠΕΙ να γίνεται η αναλυτική Καταγραφή και υπολογισμός όλων ΧΕΡΙΩΝ-μεροκάμματων-αμοιβών-ασφαλίσεων που είναι απαραίτητα για να μπούμε να ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΟΥΜΕ στη συγκεκριμένη καλλιέργεια.
 
Γίνεται;
ΠΡΕΠΕΙ να γίνεται η αναλυτική καταγραφή όλων των εφοδίων που εισάγονται στην εκμετάλλευση, "ΕΙΣΡΟΕΣ", εκτός ζωοτροφών και κτηνιατρικών φαρμάκων, καθώς και των στοιχείων των προμηθευτών. Του τρόπου πληρωμής που συμφωνήθηκε, του τρόπου εξόφλησης. Το κόστος το έξοδο.
 
Καταχωρούνται;
ΠΡΕΠΕΙ να καταχωρούνται όλες οι γεωργικές εργασίες αναλυτικά για κάθε αγροτεμάχιο της εκμετάλλευσης. Το κόστος το έξοδο.
 
Γίνεται;
ΠΡΕΠΕΙ να γίνεται η αναλυτική καταγραφή όλων των ποσοτήτων παραγόμενων προϊόντων που εξέρχονται από την εκμετάλλευση για κάθε αγροτεμάχιο της εκμετάλλευσης. Το κόστος το έξοδο.
 
Γίνεται;
ΠΡΕΠΕΙ να γίνεται η αναλυτική καταγραφή όλων και τα στοιχεία των αποδεκτών τους (αγοραστών). Του τρόπου πληρωμής που συμφωνήθηκε, του τρόπου είσπραξης τελικά.
Αυτό είναι Κ Ο Σ Τ Ο Λ Ο Γ Η Σ Η.
 
Γίνεται;
ΠΡΕΠΕΙ να γίνεται εκτίμηση της αξίας του εδάφους, εκτίμηση της αξίας εγγείων βελτιώσεων, εκτίμηση της αξίας των μηχανημάτων, εκτίμηση της αξίας των προμηθειών και των βιολογικών προϊόντων, εκτίμηση της αξίας περισσότερων κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων, εκτίμηση της αξίας ολοκλήρου της γεωργικής εκμετάλλευσης.
 
Και αφού γίνει συνυπολογισμός όλων των προηγούμενων και ΕΡΕΥΝΑ αγοράς και ανταγωνισμού, εποχικότητας, ποιότητας, ποικιλιών...
Μ Ε Τ Α, πρέπει να γίνεται η Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Η Σ Η ανά κιλό κλπ.
 
Μείωση Κόστους Παραγωγής - Μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος.
 
Η Φιλαδελφία παρακινεί προμηθευτές και υποψήφιους προμηθευτές της, μέλη της, ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ
 • για την αναλυτική κοστολόγηση (καταγραφή όλων των εργασιών και εφοδίων, για κάθε αγροτεμάχιο) της παραγωγικής διαδικασίας,
 • για την διενέργεια των βασικών αναλύσεων των εδαφών, φυτών και νερών άρδευσης που είναι απαραίτητες ΠΡΙΝ τη διαμόρφωση πρότασης λίπανσης των εδαφών και των αναπτυσσόμενων σε αυτά καλλιεργειών και τη δημιουργία βάσης δεδομένων με δεδομένα εδαφών, φυτών και νερών.
 • για την τήρηση Ορθών Αγροτικών Πρακτικών
 Πιο συγκεκριμένα η Φιλαδελφία ανέλαβε να διαθέσει τη ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ διάχυσης ενημέρωσης που διαθέτει, για τις απαιτούμενες μετρήσεις και δειγματοληψίες ώστε να ΜΕΙΩΘΕΙ το κόστος, μέσω της συγκέντρωσης-δημιουργίας ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ παραγωγών.
Η ανάλυση του εδάφους προσδιορίζει την σχετική γονιμότητα.
 • ΕδαφοΑνάλυση,
 • Ανάλυση νερού άρδευσης,
 • φυλλοδιαγνωστική,
 Διενέργεια των βασικών αναλύσεων των εδαφών, φυτών και νερών άρδευσης, είναι απαραίτητες ΠΡΙΝ τη διαμόρφωση πρότασης λίπανσης των εδαφών και των αναπτυσσόμενων σε αυτά καλλιεργειών.
 
ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ τι ρίχνουμε στο ΕΔΑΦΟΣ...
κοστίζει και... θα το φάμε κάποια στιγμή ! ! !
Μείωση Κόστους Παραγωγής - Μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος.
 
Σχεδιάζουμε πρόταση σύστασης συνεργατικής ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ που να εκπαιδεύει τα μέλη της σε θέματα
 • κοστολόγησης παραγωγής,
 • δειγματοληψίας εδαφών, φυτών, και νερών και
 • να προτείνει με βάση τα αποτελέσματα των αναλύσεων των εδαφών, φυτών και νερών καθώς και τα υπάρχοντα δεδομένα των εδαφολογικών μελετών των περιοχών μελέτης, τις ενδεδειγμένες λιπάνσεις των καλλιεργειών, τις βέλτιστες-κατάλληλες καλλιέργειες και καλλιεργητικές μεθόδους.
Π.χ. με τη χρήση του Κινητού Εργαστηρίου της ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ παραγωγών, οι αναλύσεις πραγματοποιούνται γρηγορότερα και πολύ οικονομικότερα σε σύγκριση με το εργαστήριο.
- Μία εδαφολογική ανάλυση είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει ο αγρότης πριν προβεί στην σπορά της νέας χρονιάς.
- Με αυτό τον τρόπο συμβάλλουμε στην ορθολογικότερη χρήση των εισροών που δέχεται η καλλιέργεια όπως επίσης και στη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος.
- Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η ακριβής καταγραφή των θρεπτικών στοιχείων που υπάρχουν στον αγρό καθώς και η αφομοιωσιμότητά τους.
- Ως αποτέλεσμα, μπορεί να καθορισθεί η ακριβής λίπανση των καλλιεργειών, μία πληροφορία που θα βοηθήσει τα μέλη της ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ παραγωγών, να αυξήσουν τις αποδόσεις των καλλιεργειών τους και να μειώσουν το κόστος παραγωγής τους.
 
- Κ ό σ τ ο ς Παραγωγής
- Κ ο σ τ ο λ ό γ η σ η
- Τ ι μ ο λ ό γ η σ η
- Δίκαιο εμπόριο, δίκαια τιμή
- Short Food Supply Chain
- Διαπραγμάτευση
 
α) Έδαφος
Υπολογίζεται το πραγματικό καταβαλλόμενο ενοίκιο για ενοικίαση ξένου εδάφους και τεκμαρτό ενοίκιο για ιδιόκτητο έδαφος.
β) Εργασία
Για την ξένη εργασία υπολογίζεται η αμοιβή που καταβάλλεται, ενώ για τον παραγωγό και τα μέλη της οικογένειάς του υπολογίζεται τεκμαρτή αμοιβή, παρόλο που δεν αποτελεί πραγματική χρηματική δαπάνη.
γ) Κεφάλαιο
Το κεφάλαιο διακρίνεται σε μεταβλητό ή κυκλοφοριακό και σε σταθερό ή πάγιο ή μόνιμο. 
 • Το μεταβλητό κεφάλαιο αφορά τις δαπάνες που χρησιμοποιούνται μια φορά στην παραγωγική διαδικασία (π.χ. σπόροι, λιπάσματα, ζωοτροφές κ.λπ.), καθώς και το τόκο τους για το χρονικό διάστημα της χρήσης τους. Οι δαπάνες αυτές μεταβάλλονται ανάλογα με την παραγόμενη ποσότητα του προϊόντος.
 • Το σταθερό κεφάλαιο χρησιμοποιείται πολλές φορές και δεν μεταβάλλεται με τη μεταβολή της ποσότητας του παραγόμενου προϊόντος. Είναι το σύνολο των ετήσιων σταθερών δαπανών (π.χ. για μηχανήματα, κτίσματα, πολυετείς φυτείες, παραγωγικά ζώα κ.λπ.), στις οποίες υπολογίζεται απόσβεση, συντήρηση, ασφάλιστρα και τόκος. 
Φ ι λ α δ ε λ φ ί α
"Α Γ Ο Ρ Α Ζ Ο Υ Μ Ε - Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ι Κ Α"
ομάδα αλληλέγγυας αγοράς
KOINOTHTA ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Short Food Supply Chain
Ροδόπη, Γαστρονομικός Προορισμός
email : philadelpheia@gmail.com
Κων/νου Κανάρη 15
69100 Κομοτηνή
6932302172
 
Είμαστε ενεργοί πολίτες που με συνεργασία, σύστημα και προσεκτικά, ενεργούμε, για την δημιουργία συνείδησης συνεργασίας, προσφοράς και αλληλεγγύης στον τόπο μας. 
Πρόκειται για ένα διαφορετικό τρόπο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, που επικεντρώνεται στην ανθρώπινη ανάγκη, και όχι στην ανθρώπινη απληστία, τον ευδαιμονισμό.
Συνεπείς στις Αρχές και Αξίες που διέπουν τα καταστατικά και την λειτουργία των Συνεργατικών Επιχειρήσεων Διεθνώς.

 

Δώστε λίγη πληροφόρηση στους φίλους σας, κακό δεν κάνει...
Παρακαλούμε
• Προωθήστε • Κοινοποιήστε • Ενημερώστε •
 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η Φιλαδελφία παρακαλεί τους αναγνώστες της να σχολιάζουν χρησιμοποιώντας μόνο ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες και να μη χρησιμοποιούν ύβρεις και μειωτικούς χαρακτηρισμούς.